De Kluizenaar van Bolderberg (Heusden-Zolder)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

De Kluizenaar van Bolderberg (Heusden-Zolder)
Volledige naam: 
Lambert Hoelen van de Kluis van Bolderberg
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Orde van de Kluizenaar van Bolderberg (reuzengilde)
Contactgegevens
Marcel Dumon (Gildendeken)
Vrunstraat 1
3520 Zonhoven
011 53 00 73

Geboorte

Bouwjaar
1986
Aanleiding
Het in de belangstelling brengen van de vervallen kluis van Bolderberg (1673) om een restauratie mogelijk te maken.
De reus is gedoopt
De doop van de reus is een belangrijke fase in zijn leven. De nieuwe reus wordt immers pas op andere reuzenstoeten en -bijeenkomsten uitgenodigd als hij op officiële wijze is gedoopt en aanvaard door de reuzenwereld. Terwijl de voorstelling van de reus een “administratief” karakter heeft, is de doop van de reus een zaak “onder reuzen” omdat op deze plechtigheid andere reuzen worden uitgenodigd Voor deze gelegenheid werden van twee bevriende gilden een reuzenpeter en een reuzenmeter gekozen. De respectievelijke gilden die horen bij de reuzenpeter en reuzenmeter werden als eregasten uitgenodigd op de doopplechtigheid. Voor de doop van Lambert Hoelen was de reuzenmeter Zwarte Mie en haar gilde uit Hasselt (Banneux-wijk) en den Hiër van Gèringe en zijn gilde uit Bree-Gerdingen. Bovendien waren nog een vijfentwintigtal Limburgse reuzen met hun gilden op de uitnodiging ingegaan. De “andere” reuzen zijn immers pas op de hoogte van het bestaan van de nieuwe reus als zij met hem kennis gemaakt hebben ter gelegenheid van het doopfeest. Net zoals de voorstelling van de reus is de doopplechtigheid een publiek gebeuren. De plechtigheid werd geleid door de gildendeken José Cupers van Bolderberg. De te dopen reus Lambert Hoelen stond centraal opgesteld en werd geflankeerd door zijn reuzenpeter en reuzenmeter, begeleid door hun respectievelijke gildendekens. De andere aanwezige reuzen stonden verder aan weerszijden opgesteld en omringden aldus de dopeling. Vervolgens werd de dopeling door de gildendeken aan de aanwezige reuzen en hun gevolg voorgesteld. Nadien gaven de gildendekens van de reuzenpeter en de reuzenmeter een korte toelichting waarom zij het peterschap over de nieuwe reus hadden aanvaard. Zij vertelden verder hoe zij dit peterschap wilden invullen en beloofden plechtig om gratis op te treden in optochten die door de dopeling worden georganiseerd. Daarna betuigden de andere aanwezige reuzen de eer aan de nieuwe reus. Dit gebeurde door een defilé van de aanwezige gildendekens. Na de doopplechtigheid trokken alle reuzen in stoet door het dorp. De nieuwe reus ging als laatste in de stoet, geflankeerd van zijn meter en peter. Op het einde van de stoet maakten de aanwezige reuzen een erehaag voor de dopeling. Tenslotte vormden alle reuzen een kring rond de dopeling en werd op de tonen van de reuzengom de reuzendans uitgevoerd.
Jos Geysen (eredirecteur Radio Limburg). De reus heeft ook een reuzenpeter: Den Hiër van Gèringe uit Bree is de peter van de reus.
Hilde Houben-Bertrand eredeputé en (eregouverneur van Limburg). De reus heeft ook een reuzenmeter: Zwarte Mie van Hasselt is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Geschiedenis
Verhaal achter de reus
Lambert Hoelen, een vroom man uit Zolder, verbleef in 1670 en 1672 tijdens zijn pelgrimstochten naar Rome in Loreto (Italië). Hier staat volgens de overlevering het huisje van Maria, dat de familie di Angeli uit Nazareth naar Loreto (Italië) had laten overbrengen. Lambert Hoelen was zo onder de indruk van de eenvoud van dit heilig huisje, dat hij bij zijn thuiskomst het zelf wilde nabouwen “folgens dieselve forme ende grootheyt als het voorscreven huysken”. Ferdinand, Graaf von Inhausen und Kniphausen, Baron van het Vrije Land van Vogelsanck en Heer van Zolder, verleende aan Lambert Hoelen op 16 januari 1673 de toestemming om binnen zijn land, op het hoogste punt van de streek, namelijk op de top van de Bolderberg te Zolder een kluis en kapel te bouwen. Lambert Hoelen werd de eerste kluizenaar van Bolderberg. Hij kreeg elf navolgers tot 1810. De reus Lambert Hoelen is getooid met het zwarte habijt van de augustijnermonniken. Hij draagt op zijn kap het wapen van Ferdinand graaf von Inhausen und Kniphausen en het kenteken van de reuzengilden der beide Limburgen. De drie Sint-Jacobsschelpen verwijzen naar het wapen van baron de Villenfagne de Vogelsanck op wiens landgoed de kluis staat. Aan zijn voeten staat een miniatuur van de kluis van Bolderberg. De reus is vergezeld door leden van het “Hof van Vogelsanck”, een gilde met volksmuzikanten en vendeliers. De gildenleden zijn getooid in de 17de eeuwse kledij van de adel van het Land van Vogelsanck. Deze kleurrijke kledij staat in schril contrast met het sobere en zwarte habijt van de kluizenaar.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten
De reus wordt begeleidt door een muziekgroep en een vendeliersgroep indien de organisator dat verlangt
De begeleiders dragen een uniform
De gildenleden dragen de kledij van de adel in het land van Loon anno 1673 (Stijl Lodewijk XIII / Musketiersstijl).

Activiteiten

De reus gaat uit in Binnen- en buitenland
De reus neemt deel aan: op alle evenementen waar de reus wordt uitgenodigd. Niet op carnavalselementen omdat de gilde zich distancieert van de carnavalsreuzen.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van vast.
De muziek is altijd dezelfde.
De muzikanten spelen Marsmuziek en eigen reuzenlied van Bolderberg.
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4,8 meter.
De reus weegt 95 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door kunstenaar Lowie Beets uit Heusden.
Het gebruikte materiaal is Piepschuim.
Het haar is van paardenhaar.
Lichaam
De romp is gemaakt door kunstenaar Lowie Beets uit Heusden.
Het gebruikte materiaal is metaal.
De armen zijn van piepschuim.
Accessoires
De reus draagt 1. Wapen van graaf zu Inn und Kniphausen (zie beschrijving hoger) 2. Drie Sint-Jacobsschelpen (zie beschrijving hoger) 3. Ereteken van de LRG (Belgisch-Nederlands Limburgse reuzenvereniging)

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 2011.
Dit is toen gebeurd: herschilderen van hoofd, handen en attributen

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties

De kluizenaar was te gast tijdens de Borgerhoutse reuzenstoet van 2008. Hier zie je hem en zijn begeleidingsgroep aan het 'werk'.