Werelddierendag

Werelddierendag

Op 4 oktober besteden talloze landen extra aandacht aan de rechten van de dieren. Dit is zo sinds een internationaal congres voor dierenbescherming (Wenen) in 1929 deze dag uitriep tot Werelddierendag. De beslissing om een themadag aan de dieren te wijden viel niet helemaal uit de lucht. Al jaren voordien werd vanuit verschillende hoeken meer aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn.
In de hele wereld werden toen organisaties opgericht die zich zouden inzetten voor dierenrechten. Ook in België, waar in 1925 het Blauwe Kruis werd opgericht: de eerste Belgische dierenbeschermingsorganisatie. Na het Internationaal Congres in Wenen werd in verschillende landen, waaronder Nederland, al de eerste Werelddierendag gevierd. Dat was op 4 oktober 1930. België had in 1988 zijn eerste officiële Werelddierendag.

Werelddierendag was één van de eerste themadagen. Het verschijnsel om een dag te wijden aan een bepaald thema of persoon, was toen nog vrij nieuw. Voor de introductie van de Werelddierendag waren er maar enkele themadagen, zoals de dag van de arbeid (1890), Internationale Vrouwendag (1910) en Moederdag (1914).

De heilige Franciscus van Assisi

De keuze voor 4 oktober als dierendag was niet toevallig. Dit is namelijk de sterfdag is van Franciscus van Assisi. Deze stichter van de Kloosterorde der Franciscanen bekommerde zich niet alleen om de armen en noodlijdenden, maar stond ook bekend om zijn grote liefde voor de natuur en de dieren. Zo zou hij tijdens zijn bekende preek tot de vogels het volgende hebben verklaard: ‘Onze nederige broeders geen pijn te doen is onze eerste plicht tegenover de dieren. Maar om daar te stoppen is niet genoeg. We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben ... Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen.’ Franciscus stierf op 4 oktober 1226. Twee jaar later werd hij door Paus Gregorius IX heilig verklaard en wordt sindsdien gezien als patroonheilige van de dieren. Nog steeds speelt de katholieke Kerk een rol bij Werelddierendag. In heel wat parochies zijn er dierenwijdingen rond 4 oktober. Zo bijvoorbeeld organiseren de Vrienden van de Oude Markt jaarlijks een dierenzegening op het Brusselse Vossenplein. 

Dierenliefde en dierenleed

Werelddierendag is een dag waarop verschillende organisaties aandacht vragen voor het dierenwelzijn. Zij proberen mensen bewust te maken van de rechten van de dieren en van de nood aan bescherming. Zo roepen heel wat asielen scholen op om die dag om op die dag met de kinderen op bezoek te komen. Ze willen kinderen daarmee bewust maken van het feit dat een dier in huis halen ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Bovendien doen heel wat asielen die dag een oproep om asieldieren te adopteren. Uit cijfers van de dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat er in 2014 maar liefst 31.439 dieren (waaronder 8197 honden en 14718 katten) onderdak vonden in een asiel. 25207 onder hen werden geadopteerd of aan hun eigenaar teruggegeven. Omdat de media veel aandacht besteden aan Werelddierendag, hebben er die dag ook heel wat ludieke acties plaats van dierenrechtenorganisaties die aandacht willen vragen voor een bepaalde problematiek. Op dierendag worden er traditioneel ook heel wat lezingen en workshops gehouden over dierenrechten en –verzorging.

Scholen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de traditie. Zo mogen heel wat kinderen van de lagere school hun huisdier meenemen naar de klas of komt er een dierenarts langs. Ook bezoeken aan de dierentuin of kinderboerderij zijn die dag bijzonder populair.

LITERATUUR

Strouken, I., Dit zijn wij. De 100 belangrijkste tradities van Nederland, Utrecht, Pharos Uitgevers en Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

www.meertens.knaw.nl
www.dierenzorg.org
www.vivat.be
www.dierengazet.be
http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/een-hond-of-een-kat-aanschaffen