Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

Margaretha werd geboren in de 3de eeuw in Antiochie (Syrie). Ze werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader zag dat ze de afgoden afzweerde, schonk hij zijn dochter aan stadhouder Olybrius, de stadhouder. Olybrius werd verliefd op haar, maar de godsvruchtige Margaretha vernederde hem door zijn liefde af te wijzen. Olybrius liet haar daarop gevangen nemen en folteren. Ze werd met fakkels gebrand, in kokend water gelegd en aan haar haren opgehangen en gegeseld. Volgens de legende werd Margaretha tijdens haar gevangenschap bezocht door de duivel.

Sint-Martinusviering (Genk)

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Het vieren van Sint-Maarten is op veel plaatsen een kinderfeest. Maar evenzeer is het een uitgesproken lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. 

Sint-Odradaprocessie (Balen)

Odrada was een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps bij Balen aan de Nete. Odrada was vroom en wilde haar leven geheel aan God toewijden. Iedereen werd er vriendelijk ontvangen en geholpen: armen, zwervers, reizigers, pelgrims. Odrada hield zich bezig met bidden en liefdadigheid. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoeder in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada heel wat problemen. Zo was er elk jaar een bedevaart naar de kerk van Millegem.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1902 gaat er in Opwijk de Sint-Pauluspaardenprocessie door. Tijdens de processie wordt het leven van de heilige uitgebeeld, nadien worden de dieren gezegend. Het is immers zo dat de apostel Paulus al meerdere eeuwen in Opwijk vereeerd wordt. Hij is sinds de 15de eeuw patroonheilige van de gemeente en de huidige kerk, nu de monumentale Sint-Pauluskerk, werd naar hem genoemd.  In 1902 werd de eerste Sint-Paulusbedevaart met paarden gehouden.

%AutoEntityLabel%

Jaarlijkse herneming van het Sint-Pietersfeest dat op de wijk De Kruisen in Kalken voor het eerst georganiseerd gevierd werd in 1908. Tijdens WO I en gedurende de periode 1939-1950 en 1955-1988 werd het feest niet georganiseerd. Sinds 1989 wordt opnieuw jaarlijks aangeknoopt met de eerder verloren gegane traditie, in dezelfde buurt, met modernere programmatie, maar met een knipoog naar het verleden.

Sint-Rochus Hondenwijding (Meldert (Aalst))

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was een zoon van welgestelde ouders. Toen zijn ouders stierven, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en vertrok hij op pelgrimstocht naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp zo vaak hij kon de zieken verzorgen en genas er een aantal door het maken van een kruisteken. In de terugtocht werd hij echter zelf ziek.

Sint-Rochusfeesten (Zutendaal)

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die de pest hadden. Hij verzorgde ze en genas er veel door het maken van een kruisteken. Op de terugweg kreeg hij echter zelf de ziekte. Volgens de legende bleef hij een tijdlang in een hut in het bos, waar hij verzorgd werd door een engel en een hond. De hond haalde elke dag een stuk brood voor hem en likte zijn wonden schoon.

Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)

Om de drie jaar trekt de Sint-Rochusommeganck door Huldenberg. De verering van de Heilige Rochus gaat terug tot 1600, toen hij Huldenberg en omgeving beschermde tegen een pestepidemie. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de jaren 60 werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd.

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij zijn bezittingen weg en trok hij als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met het verzorgen van de zieken en genas ze met een kruisteken. Op zijn terugweg kreeg hij echter zelf de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt Piacenza vestigde om daar in alle rust te sterven.

%AutoEntityLabel%

De legende van de Heilige Rochus begint omstreeks 1295, toen hij geboren werd in Montpellier (Frankrijk). Hij was de zoon van zeer welgestelde ouders. Toen zijn ouders echter stierven toen hij nog vrij jong was, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok op pelgrimstocht naar Rome om er de paus te ontmoeten. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met de verzorging van de slachtoffers en genas er een aantal door het maken van het kruisteken. Op de terugweg van zijn pelgrimstocht werd hij echter zelf ziek.

Jaarlijks stappen er ongeveer 200 paardenliefhebbers van Michelbeke en omstreken mee in de Sint-Sebastiaan ruiterommegang. Sint-Sebastiaan is de patroonheilige van Michelbeke en werd er aanbeden tegen de pest bij vee. De ommegang zou in de 18de eeuw ontstaan zijn omdat er een pestepidemie uitbrak waarbij vele paarden het leven lieten. Naast het geluid van de vele paardenhoeven vrolijkt een fanfare de ommegang op. De deelnemers krijgen na afloop allen een herinneringsmedaille.

Sint-Servaasommegang (Grimbergen)

Sint-Servaas was een van de eerste geloofsverkondigers van Nederland. Hij was betrokken bij de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Rond 340 werd hij benoemd tot bisschop van Tongeren. Zijn naam komt voor in de lijst van Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven. Hij werd  begraven in de Sint-Servaasbasiliek.

%AutoEntityLabel%

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw als zoon van de Duitse koning Lodewijk, en de neef van Karel de Kale, de koning van Frankrijk. Hij was de achterkleinzoon van keizer Karel de Grote. Veronus wilde niet huwen en op 15-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis. Hij was vroom en vond dat zijn toekomst bij God lag. Hij wijdde zich dan ook in alle eenvoud aan God. Hij vertrok en kwam terecht in Lembeek-bij-Halle. Hier vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Voor iedereen was hij een voorbeeld en geen enkel werk werd door hem geschuwd.

%AutoEntityLabel%

De inwoners van Wulpen trekken nog elk jaar op tweede Sinksendag samen op bedevaart van de dorpskerk Sint-Willibrordus naar het landelijk gelegen "Het Willibrordusputje" om er te bidden voor allerlei noden. Aan de kapel bij het putje staat er te lezen: "Willibrordus vriendt der Heeren, Vader van ons nederlandt. Wilt van uwe dienaers keeren, korssen, pest en heeten brandt". 

Sinte-Metteviering (Mechelen)

Op 11 november wordt er in Mechelen Sinte-Mette gevierd. Sommigen zullen deze heilige beter kennen als Sint-Maarten. Net zoals Sinterklaas is Sint-Maarten een kinderheilige. Bovendien is hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Zo ontstond dan ook de gewoonte dat er op Sint-Maarten arme kinderen uit bedelen gingen. Het bedelen ging gepaard met het zingen van bedelliedjes. In ruil kregen de kinderen iets te eten. De traditie van het bedelzingen wordt in Mechelen tot op vandaag in stand gehouden. Nog steeds trekken kleine groepjes kinderen langs de huizen.

Sinte-Metteviering (Rijmenam)

In Rijmenam wordt Sint-Maarten Sinte-Mette genoemd. Het is in deze regio een oud gebruik om aan de vooravond van Sint-Maarten een sint-maartensvuur te ontsteken. In Rijmenam stierf deze traditie echter een stille dood rond het jaar 1900. Sinds 1977 is de viering terug een echt lichtfeest. Men gaat er soms van uit dat het lichtfeest te maken heeft met het begin van de winter. Het vee werd dan uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours.

Sinterklaasstoet (Brussel)

Sinterklaas is de heilig verklaarde bisschop Nicolaas van Myra. In het verleden was hij de beschermheilige van een groot aantal beroepsgroepen. Toch is hij natuurlijk het best gekend als kinderheilige. Zijn naamfeest wordt gevierd op 6 december. De avond voor het feest hebben kinderen hun schoentje met hun brief gezet. Op de morgen van 6 december krijgen de kinderen dan cadeautjes en snoepgoed. 

Smokkelgatcarnaval (Baarle-Hertog)

Tijdens de carnavalsperiode krijgt Baarle de naam Smokkelgat. Het carnaval begint hier al op vrijdag, met bezoeken aan verschillende zorgcentrums.Zaterdag is er aan de hele kleintjes gedacht. Dan is er voor de peuters en kleuters het Pielekesbal. Deze gaat door op zaterdagmiddag en is elk jaar weer een druk bezochte happening. 's Avonds kan er de smokkelgatse carnavalsmis bijgewoond worden in de Hollandse kerk. Daarna is er een lampionnenoptocht waarbij de sleuteloverdracht wordt gedaan. De dag wordt afgesloten met de eerste kroegentocht langs de Smokkelgatse kroegen.

Speculoosfeesten (Lembeke (Kaprijke))

Lotus Bakkeries is een koekjesfabriek die haar hoofdzetel in Lembeke heeft. De specialiteit bij uitstek van dit bedrijf is speculoos. De gemeente Lembeke is daar terecht erg trots op en beschouwt speculoos dan ook als een belangrijk onderdeel van haar identiteit. Sinds 2005 worden er dan ook jaarlijks Speculoosfeesten georganiseerd in Lembeke, die helemaal in het teken van het bekende koekje staan. De feesten duren 6 dagen en op het programma staan tientallen uiteenlopende activiteiten. Voor de realisatie van dit alles kan gerekend worden op de inzet van talloze vrijwilligers.

Spietslaupe (Mechelen aan de Maas)

Het "spietslaupe” is een oude carnavalstraditie. De mensen trachtten vroeger nog een laatste keer te goed te eten op de dag voor Aswoensdag (de avond voor het begin van de vasten = vastenavond). Verkleed trok men van deur tot deur om al bedelend geld, spek of eieren te krijgen. Gewapend met een spiets (een uit een haag gesneden stok) om het spek en de worst op te steken, en een korf om de eieren mee te vervoeren, trok men rond om dan ’s avonds in een of ander café zich te goed te doen aan de vergaarde spijs en drank. Dit volksgebruik wordt vandaag door K.V.

Stak-Het-Oep Driekoningenoptocht (Zoutleeuw)

Driekoningen is een christelijke feestdag, die gevierd wordt op 6 januari. Het Bijbelverhaal zegt dat de drie wijzen uit het Oosten kort na de geboorte van Jezus een ster zagen schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden deze heldere ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus en schonken drie gaven, met name goud, wierook en mirre.

Wat valt er verder allemaal op de Steenovenfeesten te beleven?
Enkele demonstraties schaapdrijven en schaapscheren, leembouw, hondenkar met hond, workshop klei voor kinderen, standen van wijnmaker, wollebol, schaapzuivelproducten, imkers, kleinveefokkers, partners Urania, Natuurpunt, Boomgaardenstichting, dakpannenexpo met demonstratie maken van pannen, baksteenexpo. Optreden lokale covermuziekband, verkoop van pannenkoeken, grootmoederconfituur, streekbier en wijn, bakken van ovenkoeken in de nieuwe bakoven van de Steenovens, enz.

%AutoEntityLabel%

De Sterrenstoet begon in de jaren 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de traditie enkele jaren onderbroken. De Sterrenstoet beeldt, aan de hand van verschillende taferelen, het kerstverhaal uit. Een koor brengt kerstliederen en lopen er dieren mee.

Pages