Privacy- en cookieverklaring

LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via:  

LECA
Sint-Amandstraat 72
9000 Gent
T 09 223 97 00
E info@lecavzw.be

LECA verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van LECA
- om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (toestemming betrokkene)
- om nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over de cultureel erfgoedgemeenschap feesten, rituelen en sociale praktijken mee te communiceren en het netwerk rond feesten, rituelen en sociale praktijken te versterken
- voor kennisopbouw en kennisdeling binnen het netwerk rond feesten, rituelen en sociale praktijken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:
- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email 
- identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
- persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

LECA gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor het de gegevens heeft verkregen.

LECA kan de verstrekte persoonsgegevens aan verwerkers verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt LECA gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
- het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- het verzenden van drukwerk

LECA geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee het geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Via zo’n overeenkomst maakt LECA de nodige afspraken met verwerkers om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

LECA geeft door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. LECA kan persoonsgegevens delen met derden indien u daar zelf toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
LECA verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

LECA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door LECA of één van zijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door LECA te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. LECA kan u vragen om u te legitimeren, vooraleer gehoor te geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt LECA u om daar direct contact over op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
LECA kan zijn privacy statement wijzigen. Deze wijziging zal aangekondigd worden op de website www.lecavzw.be.

Cookiegebruik
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. LECA maakt voor haar website gebruik van third party cookies van Google Analytics. Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. LECA krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op haar website.