Beleid

Beleid

LECA is een van de vele spelers die in Vlaanderen rond erfgoed actief zijn. In 2011 hebben wij een beleidsplan voor de periode 2012-2016 ingediend. Op basis daarvan besliste minister van cultuur Joke Schauvliege om LECA te erkennen als landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag. Dat gebeurt binnen het Cultureel-erfgoeddecreet 2008, het beleidsdocument dat alle regels bevat die de Vlaamse Gemeenschap volgt bij het ondersteunen en financieren van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Aan de erkenning is ook een jaarlijkse werkingssubsidie gekoppeld.

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk. Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector.

LEOV's collegagroep

De Vlaamse overheid subsidieert een netwerk van 9 landelijke expertisecentra en 2 landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur. Deze LEOV’s komen op regelmatige basis samen om elkaar op de hoogte te houden van elkaars werking en ontwikkelingen in het veld. De collegagroep wordt begeleid door FARO en komt minimaal halfjaarlijks samen.

IVOS

Jaarlijks organiseert LECA in samenwerking met IVOS een studiedag over een bepaald volkscultureel thema.

Het Cultureel-Erfgoedoverleg

Het Cultureel-Erfgoedoverleg is een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die de ambitie heeft om, onafhankelijk van het steunpunt voor cultureel erfgoed en het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, een overkoepelende en belangenverdedigende rol te spelen binnen de cultureel-erfgoedsector en ten aanzien van de verschillende overheden, de Vlaamse overheid in het bijzonder.

LECA geaccrediteerd door UNESCO

Van 28 september tot 2 oktober 2009 kwam het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in Abu Dhabi. Dit comité heeft als taak de uitvoering van de UNESCO-conventie van 2003 en de daarbij horende operationele richtlijnen van juni 2008 te begeleiden. Het comité moet de door staten en andere actoren ingediende dossiers beoordelen, eventueel erkennen of projecten ondersteunen.

Subscribe to RSS - Beleid